Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Kontaktní a fakturační údaje:

Základní škola Šumice,
okres Uherské Hradiště
příspěvková organizace
687 31 Šumice 113
IČO: 71002057

Statutární zástupce:
Mgr. Michal Vrága, tel.: +420 605 505 591, e-mail: zssumice@zssumice.cz

Číslo účtu školy:
86-3949410237/0100

Zřizovatel:
Obec Šumice
687 31 Šumice 400
IČO: 00 291 404
Starosta : tel.: +420 572 691 206, e-mail: obec@sumice.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Jindřich Reňák
Městský úřad Uherský Brod
Odbor kanceláře tajemníka
Tel: +420 572 805 005
Mob: +420 605 515 870
Email: jindrich.renak@ub.cz
WWW: www.uherskybrod.cz

Charakteristika školy

Úplnost a velikost, vybavení školy

Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské Hradiště zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od 20. února. 1996. Činnost školy je vymezena § 7 zákona č. 561/2004 Sb o soustavě základních a středních škol ve znění pozdějších předpisů. Základní školy hospodaří s majetkem obce od 1. ledna 2003 jako příspěvková organizace – škola je právní subjekt. Poskytuje plnohodnotné základní vzdělání využitelné v dalším studiu na středních školách, odborných učilištích a v praxi.
Výuce ve škole je dispozici 9 kmenových tříd a 9 odborných učeben (fyzika a chemie, učebna cizích jazyků, učebna informatiky, literární výchovy, učebna přírodopisu a zeměpisu, školní dílna, cvičná kuchyňka a výtvarný ateliér). Vybavení školy pomůckami je na dobré úrovni, učitelské kabinety jsou vybaveny počítači s přístupem na internet, ve čtyřech odborných učebnách a třech třídách prvního stupně je k dispozici didaktická a prezentační technika.
V zimním období slouží žákům sauna v suterénu školní budovy, k dispozici je nová moderní tělocvična, postavená nedaleko školní budovy.

Základní škola sdružuje :

  1. Základní škola, kapacita 250 žáků, IZO 102 743 011
  2. Školní družina, kapacita 56 žáků, IZO 119 100 398
  3. Školní jídelna, kapacita 250 jídel, IZO 103 267 646

Naše škola je venkovskou úplnou základní školou střední velikosti.  Má dlouholetou tradici.  Již v roce 1938 byla v obci zřízena měšťanská škola a ve 40. letech se stala,  tak jako množství škol v okrese,  školou újezdní, se školním obvodem pro obce Nezdenice a Rudice. Je umístěna v původní budově (která byla v letech 1997 a 1998 zrekonstruována) a v přístavbě školní budovy z 80. let. Mimo budovu školy byla před pěti lety postavena nová moderní tělocvična. Objekt školy je situován do výhodné polohy v centru vesnice, v blízkosti vlakového nádraží a autobusové zastávky, což ocení hlavně dojíždějící žáci.
V současné době škola vyučuje přibližně 170 žáků,  je úplnou základní školou s devíti ročníky,  v každém ročníku jedna třída, což představuje naplněnost přibližně 20 žáků na třídu. Školu navštěvují žáci ze Šumic, Nezdenic, Rudic a Záhorovic; škola je připravena na výuku žáků integrovaných a také žáků mimořádně nadaných.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor základní školy čítá 16 členů (+ externí spolupracovníky dle potřeby). Všichni pedagogové mají vysokoškolské vzdělání, Škola má školní družinu se dvěma vychovatelkami. Ve škole pracuje výchovný poradce, koordinátor ICT a metodik prevence sociálně patologických jevů. Převážná většina učitelů se dále vzdělává. Kromě tří učitelek vyučujících anglický jazyk se ještě dalších pedagové vzdělávají v průběžně nabízených kurzech anglického jazyka. Část pedagogického sboru si také v minulých letech zvýšila a nadále zvyšuje kvalifikaci o způsobilost vyučovat další předměty nebo na dalším stupni ZŠ. Všichni pedagogové si každoročně plánují účast ve školeních DVPP.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola byla v minulých letech zapojena do mezinárodního jazykového projektu Sokrates – Comenius s názvem „Save from being forgotten“, který představuje ve zkratce nalezení, sepsání, dramatizaci a nastudování místní historické legendy v anglickém jazyce a její prezentaci doma i v zahraničí (v Polsku, Litvě, Itálii a Francii). Projekt byl rozvržen do období 2005 až 2008. Po jeho ukončení škola usiluje o realizaci podobných projektů v rámci mezinárodní jazykové spolupráce. Na tomto poli škola úspěšně realizovala v roce 2015 jazykový projekt v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva č. 56.
V tomto operačním programu se škola hned v následujícím roce zapojila do výzvy č. 57 a získala prostředky k vybavení školní dílny a pořízení dalších didaktických pomůcek.
Škola také dlouhodobě spolupracuje se Základní školou Michala Rešetku v Horné Súči na Slovensku v oblasti sportovní, kulturní a metodické.
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí, škola se snaží vycházet v rámci možností a zákona rodičům co nejvíce vstříc a uvědomuje si, že zastává veřejnou službu – vzdělávání a výchovu dětí. Umožňuje rodičům zapojovat se do mimoškolních akcí, pravidelně pořádá informativní schůzky rodičů s vyučujícími a prostřednictvím rady školy kontroluje život školy.
Vedení školy i učitelský sbor velmi dobře spolupracuje s místním obecním úřadem i obecním zastupitelstvem, což se projevuje v kvalitním materiálním zabezpečení. K 1. lednu 2006 byla obecním zastupitelstvem jmenována tříčlenná školská rada ve složení jeden zástupce z řad pedagogů, jeden z řad rodičů a jeden člen obecního úřadu. Škola aktivně a pravidelně spolupracuje s PPP v Uh. Brodě i Uh. Hradišti.

školní vzdělávací program s názvem „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ je zájemcům k nahlédnutí v ředitelně školy.